100 literért egy robogó – AVIA nyereményjáték

Vásároljon  100 liter  bármilyen AVIA üzemanyagot. küldje el a blokkokat vagy a számlákat összegyűjtve az AVIA központba és vegyen részt az AVIA nyereményjátékán! 

A játék időtartama: június 15 – július 31.

Beérkezési határidő: augusztus 6.

A blokkok vagy számlák beküldédi címe: 8500 Pápa, Pf. 156.

Sorsolás augusztus 12-én.

A nyereményjáték fő díjai egy Piago Fly 50 cm3-es robogó, melyet egy elismert airbrush művész Mike Tamás egyéni AVIA motívumokkal festett meg. A robogó június elejétől a Gvadányi úti töltőállomáson lesz kiállítva.

A játék további díjai: két darab WayteQ x920BT navigáció és 3 x 8 liter AVIA 10W-40 kenőanyag.

 „AVIA Nyereményjáték” promóciós játék hivatalos játékszabálya

1. A Játék szervezője

Az „AVIA Nyereményjáték” (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a PROFI – OIL Hungary Kft (székhely: 8500 Pápa, Széchenyi u. 27., nyilvántartási száma: 19-09-509191 vezetve a Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál, a továbbiakban: “Szervező”).

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt:

a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói,

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő

ba) nem természetes személyek (ezek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai),

bb)természetes személyek,

továbbá azok  Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott  hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2010. június hó 15. napján 00.00 órától 2010. július 31. napján 24.00 óráig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után történt vásárlást igazoló blokkok érvénytelenek.

4. A Játékban résztvevő termékek   

A Játékban az AVIA töltőállomásokon forgalmazott üzemanyag (95 benzin, 98 benzin, E85 bioetanol, gázolaj és LPG autógáz) megvásárlását igazoló bevételi pénztárbizonylattal, vagy egy vevő nevére kiállított számlával (vagy ezek eredetivel egyező hiteles másolatával) lehet részt venni amennyiben a résztvevő legalább 100 liter üzemanyag – játék időtartama alatti – megvásárlását igazolja és ezt az 5. pontban feltüntetett címre – összegyűjtve – elküldi.

5. A Játék menete, sorsolások

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:    

A vásárlónak a promócióban való részvételhez 100 liter mennyiségű üzemanyagot kell vásárolnia, bármely magyarországi AVIA töltőállomáson, amely akár egy vásárlás alkalmával, akár több – a játék időtartama alatti – vásárlással teljesíthető (egy borítékban azonban legalább 100 l üzemanyag vásárlását igazoló blokknak/ill. számlának benne kell lennie) .    

A 100 liter üzemanyag vásárlását igazoló blokk/ok/ (vagy számla/k/), vagy ezek hiteles másolatait összegyűjtve egy borítékba kell behelyezni, és a saját nevének, pontos címének, és telefonszámának feltüntetésével postai úton eljuttatni az alábbi címre.   

Profi-Oil Hungary Kft.

8500 Pápa, Pf. 156.

   

A játékban a 2010. augusztus 6. napjáig beérkezett küldemények vehetnek részt.   

Amennyiben a Játékosonként megfelelő mennyiségű üzemanyag vásárlását igazoló blokk/számla, és a külön rögzített adatai a Játékosnak – a továbbiakban „pályázat”-, megfelel a fent leírt feltételeknek, úgy a 6. pontban meghatározott nyereményekre pályázik a Játékos.

Nyereménysorsolás:

Minden fenti határidőben beérkező, helyes, érvényes és a jelen Játékszabályban foglalt részvételi feltételeknek megfelelő “pályázat”, részt vesz a Játék végén megrendezendő nyereménysorsoláson, ahol a teljes magyarországi AVIA töltőállomás hálózatból begyűjtött pályázatokból kerülnek kisorsolásra a 6. pontban meghatározott nyeremények.

A díjak nyilvános sorsolása, közjegyző jelenlétében zajlik 2010. augusztus 12-én 11 órakor a PROFI – OIL Hungary Kft. 8500 Pápa, Komáromi u. 12. szám alatti irodájában, ahol nyereményenként 1 nyertes, és további, nyereményenkénti 3-3 db, azaz összesen tizennyolc pótnyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertesek közül bárki nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem felel meg a feltételeknek, úgy helyébe a második pótnyertes lép, akit hasonló esetben a harmadik pótnyertes követ.

6. Nyeremények   

1. díj: 1 db Piaggio Fly 50 4T típusú fehér színű robogó

2-3. díj: 1-1 db  WayteQ típusú GPS készülék

4-6. díj: 1-1 db olajcserére elegendő (azaz 8 liter) AVIA Diesel Turbo CFE 10W-40 típusú kenőanyag

A nyeremények átadása előzetesen telefonon és/vagy írásban történő egyeztetés után a Budapest, Gvadányi úti AVIA töltőállomáson (1144 Budapest, Gvadányi út 67.) történik, nyilvánosan, 2010. szeptember 1. napján 15.00 órakor. A díjak átvételének feltétele a személyes átvétel során a személyazonosság bemutatása. A nyerteseket a sorsolást követő 3 munkanap folyamán értesítjük a nyereményéről, amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy az értesítését követően a nyertes 10 munkanapon belül nem igazolja vissza nyereményét, az első pótnyertes igénye lép életbe. A pótnyertesekre a sorsolás sorrendjében ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A nyertesek nyereményigényüket 2010. november 12-ig érvényesíthetik.

7. Adózási kérdések   

A Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre alkalmazandó személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást.   

Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide tartozik pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség; telefonköltség. stb.).

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.   

A Szervező a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem sorsol. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más nyereményre át nem válthatók. A pályázatok helyes kitöltésért a Játékos felel, így tévesen vagy hiányosan kitöltött pályázatokért  a „szervező”  felelősséget nem vállal.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló nyugták/számlák vagy másolatok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló nyugták/számlák érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló nyugták/számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:   

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyes adatait (név, vezetéknév, cím, telefonszám stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;   

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;   

c) amennyiben a Játékos nyer, személyes adatait (név, város) a jelen pontban, illetve a Játék adatkezelési nyilatkozatában meghatározott módon nyilvánosságra hozza.

A Játékosok a részvétellel, illetve a „pályázat” elküldésével automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt. Jogi út kizárva.

A Szervező, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a „AVIA Nyereményjáték” Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játék információs telefonszáma munkanapokon 10-16-ig: 06-89-321-379

9. Adatkezelés   

A Játékos hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználják és kezeljék. A Játékosok adatait a Szervező a sorsolást követően legfeljebb 90 napig őrzi meg, ezen időpontot követően megsemmisíti. A Szervező, a személyes adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek (1992. évi LXIII. Tv., a 1995. évi CXIX tv. és az 1998. VI. tv.) megfelelően, bizalmasan kezeli. 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz vagy bírósághoz fordulhat.      

A Szervező az adatokat nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

– A nyertesek nevét és címét a város megjelöléssel a Szervező a www.avia.hu weboldalon teszi közzé.

A Játékról információk megtalálhatók a www.avia.hu  weboldalon.   

A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Pápa, 2010. 06. 10.

PROFI – OIL Hungary Kft. Szervező